Reklamačný poriadok SHM s.r.o

Pred reklamáciou:
 • dôkladne skontrolujte či závada nie je spôsobená nastavením alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu
 • prekonzultujte chybu výrobku s technikom SHM s.r.o
 • ___________________
  - na tovar dodávaný predávajúcim je poskytovaná záruka, podľa platného Obchodného zákonníka, upravená dĺžka záručnej doby musí byť uvedená na faktúre alebo dodacom liste

  - na tovar, ktorý je predmetom nákupu a predaja medzi predávajúcim a kupujúcim, poskytuje predávajúci záruku na to, že dodaný tovar bude spôsobilý na obvyklé použitie, že bude mať obvyklé vlastnosti, za dodržania príslušných noriem a výkonov

  - záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim; záručná doba sa predlžuje o čas záručnej opravy

  - predávajúci sa zaväzuje v súlade s podmienkami urobiť opatrenie podľa svojej voľby nasledovne:

  1. opraviť vadný tovar
  2. vymeniť vadnú časť tovaru
  3. po dohode vymeniť, alebo nahradiť vadný tovar za tovar rovnakých, alebo podobných vlastností

  - ak dôjde k závade tovaru, alebo vadnej časti tovaru, kupujúci je povinný závadu na tovare ohlásiť bezodkladne a v čo najkratšom čase reklamovaný tovar doručiť dodávateľovi

  - záväzok predávajúceho z tejto záruky platí len pre také závady, ktoré sa vyskytnú aj napriek tomu, že sú dodržiavané pokyny obsiahnuté v návode a tovar je používaný spôsobom tam stanoveným a za obvyklých okolností

  Podmienky pre uznanie reklamácie
  - vrátenie tovaru v pôvodnom obale
  - predloženie dokladu o zakúpení tovaru
  - presný popis závady

  V prípade nesplnenia podmienok nebude začaté reklamačné konanie!

  - reklamovať je možné jeden alebo viac vadných dielov, prípadne celú zostavu ak bola dodaná dodávateľom, pokiaľ sa závada prejavuje iba v určitom programe alebo jeho časti, musia byť predložené originálne inštalačné diskety a preukázaná legálna inštalácia software, predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy reklamáciu na tovar uplatnil, a tiež o dobe trvania opravy

  - predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri preprave, a za poškodenia, ktoré vzniknú po prevzatí tovaru kupujúcim

  - kupujúci zasiela reklamovaný tovar predávajúcemu na vlastné náklady

  - Miestom reklamácie je prevádzka predávajúceho, po dohode to môže byť aj sídlo kupujúceho - táto služba (cestovné a čas) je spoplatňovaná podľa platného cenníka.

  - za mimozáručnú reklamáciu sa považuje: - ak dôjde ku poškodeniu štítkov, výrobného čísla, typového značenia, plomby, alebo iného vlastného označenia predávajúceho, napr. samolepiek, ak dôjde k mechanickému poškodeniu veci, škoda bola spôsobená v dôsledku nesprávnej obsluhy, alebo nevhodného umiestnenia vo vlhkom, alebo prašnom prostredí, alebo pri prevádzke mimo rozsah teplôt od 10°C do 35°C (pokiaľ nie je v špecifikácii výrobku iný rozsah teplôt) , škoda bola spôsobená povodňou, bleskom, prepätím, požiarom a pod., resp. pripojením na sieť s vyšším kolísaním ako 10%, škoda bola spôsobená pôsobením počítačových vírusov, alebo použitím nevhodného software, tovar servisovala neoprávnená organizácia, WESTERN DIGITAL HDD s poškodenou ochrannou páskou ( link na obázok poškodenej pásky), AMD procesory s vadami podľa obrázkov ( link na obrázok nereklamovateľných procesorov). Kompletný dokument AMD k možnostiam reklamácie (1.3MB), odlomená hrana procesora, základné dosky, grafické karty a iné komponenty zničené, alebo nefunkčné kvôli zlej alebo nesprávnej verzii BIOSu

  - firma SHM s.r.o neručí za správny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola prevedená oprávnenou osobou (napr. zle nainštalovaný driver)

  - kupujúci je povinný sa vo vlastnom záujme informovať o stave reklamácie na servisnom oddelení predávajúceho 043/4309373

  - firma SHM s.r.o. neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia (napr. strata dát)

  V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov za neoprávnenú reklamáciu vo výške 400 Sk bez DPH.

  Reklamačné podmienky HP spotrebný materiál
  Vadný spotrebný materiál HEWLETT PACKARD je možné vyreklamovať do 6 mesiacov odo dňa zakúpenia za nasledovných podmienok. Kazeta obsahuje 90% a viac pôvodnej hmotnosti farbiva. Kazeta nebola otváraná a nie je mechanicky poškodená. Kazeta nebola opätovne plnená. Životnosť kazety ešte neuplynula.
  Ku vadnej kazete je nutné predložiť vzorku tlače, ktorá dokumentuje závadu a podrobný popis závady.
  Vypálené body na LCD monitoroch
        Podľa normy ISO 13406 je pri LCD monitoroch prípustných až 5 vypálených bodov na 1 milión bodov. Podľa normy ISO : 2ks (typu 1) t.j. trvale svietiacich na bielo
             2ks (typu 2) t.j. trvale čiernych
             5ks (typu 3) t.j. všetky chyby iné ako typ 1 a typ 2 napr. Svietiace trvalo na červeno, modro atď. Keďže na 15'' monitore LCD je približne 0,786432 milióna pixelov a je povolených 5 na 1 milión, tak 5*0,78=3,9 vadného pixelu na 15'' LCD monitor.
  O aktuálnom stave riešenia Vašej reklamácie sa môžete informovať priamo v sídle spoločnosti, telefonicky na t.č. 043/4309373 alebo prostredníctvom mailu na shm@shm.sk V prípade záujmu zákazníka o reklamáciu je tovar odložený po dobu 6 mesiacov u dodávateľa, po uplynutí tejto doby sa tovar stáva vlastníctvom firmy SHM s.r.o. Cena za uskladnenie po 2. mesiaci je 20 Sk bez DPH za deň. Predávajúci zašle zákazníkovi výzvu po 1. mesiaci od dňa vybavenia reklamácie na prebratie tovaru.
  SHM s.r.o
  Robotnícka 36
  Martin, 03601
  t.č.043/4309373
  mail:shm@shm.sk
  www.shm.sk